Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Vill Du och din familj kunna vara utomhus i sommar?
 Kom på möten, gå med i föreningen, bidra med ditt engagemang.
Det hänger på oss som bor i de drabbade områden att driva frågan.

2019-03-18

Styrelsen uppvaktar press och politiker!

Det kan kännas som långt till sommaren, men om vi ska få gehör hos beslutsfattare för att bekämpa myggplågan så måste jobbet göras nu. Påverkansarbetet måste ske innan myggen slår till. Styrelsen för föreningen för Myggbekämpning har de senaste dagarna författat pressmeddelande och
skrivelser till politiker, riksdagsledamöter och myndigheter. 
Här kan du ta del av dessa texter. Klicka på respektive länk. Läs detta - även du kan påverka...
Pressmeddelande
Skrivelse till politiker

2019-03-15

"Lite mygg" är inte problemet... 

Riksdagsledamot med intresse för myggfrågan! 

Ledare Gästriklands Tidning 20190315

2019-03-11 

Forshaga Kommun och NEDAB samarbetar kring myggproblematiken
Läs mer här Samarbetsavtal undertecknat


2019-03-07

Yttrande gällande Hemställan om tillåtlighet 
Styrelsen i Föreningen för Myggbekämpning har arbetat med ett yttrande gällande hemställan om tillåtlighet. 

Yttrandet har skickats till Naturvårdsverket och Miljödepartementet. 
Yttrande om hemställan 20190305 


2019-02-21

Inbjudan till Årsmöte 7 april 2019

Föreningen för myggbekämpning inbjuder till årsmöte Cafe Udden,  Gysinge den 7 april.
Kallelse kommer att skickas ut per post till alla medlemmar. Boka detta datum i din almanacka redan nu! 

2019-02-20 

Regeringen utlovar pengar till myggbekämpning

Jordbruksverket kommer att utlysa 3,3 miljoner kronor insatser som ska begränsa förekomsten av mygg, bland annat i nedre Dalälven, det beskedet kommer idag från klimat och miljöminister Isabella Lövin.


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7159285


2019-01-14 

Naturvårdsverkets hemställan till regeringen    

Naturvårdsverket överlämnar, i enlighet med 19 kap. 2 § miljöbalken, frågan om tillåtligheten av bekämpning av larver av översvämningsmygg i de översvämningsvåtmarker inom eller berörande Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven som omfattas av Nedre Dalälvens Utvecklings AB:s ansökan för regeringens avgörande enligt 7 kap. 29 § miljöbalken, då förutsättningar enligt vår bedömning inte föreligger att meddela tillstånd enligt 7 kap. 28 a och 28 b §§ miljöbalken.


http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2018/ansokan-mygg-nedre-dalalven/hemstallan-till-regeringen-om-tillatelse.pdf

                      

2018-12-04                          

Varför var det mygg hos oss - trots 100% lyckad bekämpning?

 

Den frågan ställde sig många av oss som bor i myggdrabbade områden. Det enkla svaret är att mygg har vingar!
Myggprojektet förtydligar här genom en bra och lättläst rapport, hur effekter slår då vissa områden undantas från tillstånd att bekämpas. Något som enbart berörda myndigheter har möjlighet att styra över.

Läs här från sidan mygg.se 


2018-11-23

 


Fullsatt vid informationsmöte om myggbekämpningen

Lokalen räckte knappast till, många intresserade var på plats för att höra mer om bekämpningen av mygg i Nedre Dalälvsområdet. 

Jan Lundström och Martina Schäfer redogjorde för utfallet av bekämpningen 2018 och förklarade varför blev det en hel del mygg trots bekämpning. Den bekämpning som gjordes gav  hundraprocentigt positivt utfall, inga larver kunde upptäckas efter utförda bekämpningsinsatser. Men eftersom myggen flyger upp till nära två mil så drabbades trots detta en del områden av mygg som flugit in från andra områden. Det visar på vikten av att alla som upplever besvärande myggförekomst påtalar detta. Berättelser och upplevelser ger bra underlag för myggprojektets argumentation, dessa kombinerat med fakta krävs för att få tillstånd att bekämpa.

Du kan bidra genom att skicka ett mail där du beskriver hur ni drabbats av myggförekomst. Hör av dig till Myggprojektet på info@mygg.se eller till Föreningen för Myggbekämpnings ordförande Ingrid Bergman på ordföranden@stickmygg.com och beskriv era problem. Redan nu pågår förberedelserna inför nästa års bekämpning. Ansökan om tillstånd att bekämpa har skickats till Naturvårdsverket och är ute på remiss. Se dokument överst på sidan.
Mötesdeltagarna fick även höra Lotta Heimersson,Biologisk myggkontroll/Nedab redogöra för den administration och finansiering som ligger till grund för arbetet. Hon poängterade att om ansökt bekämpning får tillstånd, så behövs ytterligare medel för att klara utgifterna kopplat till den faktiska insatsen.

 

 Ingrid Bergman ordförande i Föreningen för myggbekämpning hälsade först alla välkomna och tackade som avslutning alla deltagare för sitt engagemang och gav en eloge till alla som prioriterat att delta på mötet. Det är viktigt att vi fortsätter visa att det här är en angelägen fråga för bygderna kring Nedre Dalälven.