Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

Styrelse 

Styrelsen efter årsmöte 1804

Ordföranden 1 år

Ingrid Bergman Österfärnebo

Tel. 070-34 36 460 Fax 0291-510 19

Mail ordforanden@stickmygg.com

 

Kassör 2 år 

Håkan Berglin

Adress: Mattövägen 25

81021 Gysinge

Mail Kassor@stickmy gg.com

 

Övriga Ledamöter

Gerhard Winroth    Möklinta -1 år kvar  

Per Svensson           Gysinge -  2 år

Rolf Lundén            Gysinge -  2 år 

Mikaela Blixt           Deje, Värmland - 1 år kvar
Mathiason           

Vakant

 

Suppleant

Nyval av styrelsesuppleanter fram till 2019 

Robert Brook, Österfärnebo 

Ulrika Johansson, Hyttön 

Britta Wendelius, Möklinta

 

Valberedning

Anne-Chatrine Berg  Österfärnebo 1 år Sammankallande

Anna Eklund, Huddunge

Björn Jägers , By

 

Revisorer

Peter Sjöberg PWC Sandviken - 2 år

Karl-Erik Ferner Österfärnebo - 2 år

Revisorsuppleant

Ingrid Eliasson - Löthman


 Föreningens org nr = 802467 - 6184
 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Österfärnebo, Sandvikens kommun. 
Styrelsen ska bestå av ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga ledamöter. 
Suppleanter för ordinarie styrelsemöter kan utses. 
Ordföranden väljes för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid på två år. Omval får ske. 

Mandat perioden löper från den föreningsstämma på vilken valet skett till den som äger rum ett, eller i förekommande fall två år därefter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning därtill föreligger. om minst tre styrelseledamöter påkallar styrelsesammanträde hos ordföranden skall sådan äga rum snarast möjligt.