Föreningen för myggbekämpning

En nationell förening

2018-12-04                                                  

Varför var det mygg hos oss - trots 100% lyckad bekämpning?

Den frågan ställde sig många av oss som bor i myggdrabbade områden. Det enkla svaret är att mygg har vingar!
Myggprojektet förtydligar här genom en bra och lättläst rapport, hur effekter slår då vissa områden undantas från tillstånd att bekämpas. Något som enbart berörda myndigheter har möjlighet att styra över.

Rapportens börjar...
Myggprojektets ansökningar om tillstånd och dispenser för bekämpning inom Natura 2000-områdena Spjutholmen, Tjursöarkipelagen och Jordbärsmuren-Ålbo fick avslag för bekämpning med VectoBac G. Naturvårdsverket och Miljödepartementet ansåg att det inte kan uteslutas att ökad hävd, med bete och slåtter, kommer att fungera för att reducera problemen i dessa områden så pass mycket att två av kraven för tillåtlighet i Natura 2000-områden inte längre är uppfyllda, nämligen avsaknad av alternativ lösning och väsentligt allmänintresse. I maj 2018 var flödet i Dalälven extremt högt med stora översvämningar som ledde till enorm produktion av översvämningsmyggor. Vi passade därför på att inventera mängden stickmygglarver genom standard-dippning under översvämningen (dock inte på Tjursön) och mängden vuxna blodsökande honor med standard CDC-fällor under veckan 22.
... fortsättning följer... 
Läs hela rapporten här!

Följ gärna Myggprojektets arbete direkt på projektets egen hemsida mygg.se    

2018-11-08 


Ansökan om myggbekämpning 2019 inlämnad 

Läs här från sidan mygg.se 


2018-11-23


Fullsatt vid informationsmöte om myggbekämpningen

Lokalen räckte knappast till, många intresserade var på plats för att höra mer om bekämpningen av mygg i Nedre Dalälvsområdet. 

Jan Lundström och Martina Schäfer redogjorde för utfallet av bekämpningen 2018 och förklarade varför blev det en hel del mygg trots bekämpning. Den bekämpning som gjordes gav  hundraprocentigt positivt utfall, inga larver kunde upptäckas efter utförda bekämpningsinsatser. Men eftersom myggen flyger upp till nära två mil så drabbades trots detta en del områden av mygg som flugit in från andra områden. Det visar på vikten av att alla som upplever besvärande myggförekomst påtalar detta. Berättelser och upplevelser ger bra underlag för myggprojektets argumentation, dessa kombinerat med fakta krävs för att få tillstånd att bekämpa.

Du kan bidra genom att skicka ett mail där du beskriver hur ni drabbats av myggförekomst. Hör av dig till Myggprojektet på info@mygg.se eller till Föreningen för Myggbekämpnings ordförande Ingrid Bergman på ordföranden@stickmygg.com och beskriv era problem. Redan nu pågår förberedelserna inför nästa års bekämpning. Ansökan om tillstånd att bekämpa har skickats till Naturvårdsverket och är ute på remiss. Se dokument överst på sidan.
Mötesdeltagarna fick även höra Lotta Heimersson,Biologisk myggkontroll/Nedab redogöra för den administration och finansiering som ligger till grund för arbetet. Hon poängterade att om ansökt bekämpning får tillstånd, så behövs ytterligare medel för att klara utgifterna kopplat till den faktiska insatsen.

 Ingrid Bergman ordförande i Föreningen för myggbekämpning hälsade först alla välkomna och tackade som avslutning alla deltagare för sitt engagemang och gav en eloge till alla som prioriterat att delta på mötet. Det är viktigt att vi fortsätter visa att det här är en angelägen fråga för bygderna kring Nedre Dalälven.